MŠ Dobříš

Z naší historie

2.MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBŘÍŠ je předškolní zařízení s dlouholetou tradicí. Škola je v provozu od 1.6. 1967, v roce 2017 oslavila 50. výročí. Dříve byla závodním zařízením místních Rukavičkářských závodů. V současné době je zřizovatelem město Dobříš. Od 1.7. 2001 je samostatným právním subjektem, statutárním orgánem školy je ředitelka - Růžena Chovanečková.
Škola se nachází téměř v centru města – nedaleko náměstí, přesto je v klidném a bezhlučném prostředí. Její dobré umístění umožňuje využívat veškerých výhod města, ale zároveň nejsme ochuzeni o dostupnost přírodního prostředí – lesu Bzdinka, rybníku Papež, zámeckého parku. Pro rodiče našich dětí je výhodou blízké autobusové spojení i možnost krátkodobého parkování před MŠ.

Více o nás – podmínky školy

Škola je pětitřídní, s celkovou kapacitou 120 dětí.

Budova školy je dvoupatrová. V přízemí se nacházejí dvě třídy s dětmi věkově heterogenními – zpravidla mladšími od 3 do 5 let.
V patře jsou umístěny třídy s dětmi věkově homogenními - předškolního věku 5 až 6 let a děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky. Pátá třída, která byla nově otevřena 1.9.2011 je součástí hospodářského pavilonu školy. Jednotlivé třídy mají své vlastní šatny a sociální zařízení. V šatnách i umývárnách má každý vyhrazen svůj prostor pro osobní věci a potřeby. Na třídy bezprostředně navazují moderně vybavené kuchyňky pro výdej jídel a ložnice. Mateřská škola je slunná, s dostatkem denního světla. Všechny třídy jsou směřovány do školní zahrady. Máme přiměřeně velké prostory vybavené dětským nábytkem, základním tělocvičným nářadím a náčiním. Hračky a pomůcky průběžně doplňujeme dle finančních možností, aby odpovídaly moderním trendům vzdělávání.

Okolí školy

Škola je obklopena vlastní oplocenou rozlehlou zahradou, s množstvím vzrostlých stromů i okrasné zeleně. Pro děti je ideálním prostorem pro rozvoj pohybových aktivit. Každá třída využívá vlastní pískoviště, která jsou zabezpečena ochrannými sítěmi proti znečištění. Děti mají k dispozici dřevěné altány, domky, lavice a stoly, které využívají při tvořivých hrách. K pohybovým aktivitám dobře slouží prolézačky a nově iinstalované celokovové herní prvky loď a vlak. Na zahradě je k dispozici umývárna s toaletami. Zahradu využíváme v průběhu dopoledních i odpoledních aktivit dětí.

Stravování

Dětem v mateřské škole poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných norem. Nabízíme tepelně zpracovanou zeleninu, ale i ovocné a zeleninové saláty. Zachováváme vhodnou a pestrou skladbu jídelníčku, dodržujeme technologie příprav pokrmů a nápojů. Jídelníček vždy sestavujeme s přihlédnutím k racionální výživě. V průběhu celého dne poskytujeme dětem
na jednotlivých třídách dostatečný pitný režim.

Organizační chod školy

I přes časovou uvolněnost dodržujeme v mateřské škole denní rytmus. Ten je pružný a flexibilní, umožňuje organizaci činností 
v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Učitelky volí skladbu činností s ohledem na biologické procesy, střídají aktivity dětí s relaxací. Časy u obvyklého denního programu jsou orientační, s ohledem na dobu pobytu venku.
Pevně je stanovena doba jídla.

6:30 – 8:00

Scházení dětí do MŠ – individuální příchod možný

6:30 – 8:45

Spontánní hry,výchovné činnosti, řízené činnosti,zdravotně zaměřená cvičení - denně

8:45 – 9:00

Dopolední svačina

9:00 – 9:45

Spontánní činnosti,výchovné činnosti, řízené činnosti, pohybové aktivity

9:45 – 11:45

Pobyt venku

11:45 – 12:15

Oběd, možnost odchodu dětí po obědě z MŠ

12:15 – 14:15

Odpočinek na lehátku, klidové aktivity

14:15

Odpolední svačina

14:15 – 16:30

Odpolední aktivity, rozcházení dětí

Provoz školy je denně: 6:30 - 16:30.  Rodiče mohou přivádět děti do MŠ podle svých možností. Denně jsou do programu zařazovány pohybové aktivity. Na pobyt venku děti odcházejí za každého počasí,
vždy s ohledem na okamžitý stav povětrnostních vlivů. Mimořádné události zpravidla organizujeme v rámci dopoledních
nebo celodenních činností – divadla, koncerty, návštěvy knihovny atd.

Záměr školy

Při práci v naší Mateřské škole vycházíme z poznatků, že první roky v životě dětí jsou velmi senzitivní. Vše, co dítě v tomto věku prožije, a ze svého okolního světa převezme je trvalé a všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní. Smysluplné prožití tohoto období má význam pro jeho celý život Naše škola, tak vedle rodiny (která má úlohu základní a nezastupitelnou), představuje možnost, jak rodinnou výchovu doplnit, jak pomoci zajistit ve spolupráci s ní dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů. U dětí se zaměřujeme na všestranný rozvoj. Vytváříme jim takové podmínky, abychom je rozvíjely a motivovaly k dalšímu poznávání a učení. Usilujeme, aby před vstupem do ZŠ dosáhly optimálního osobního rozvoje a přechod do ZŠ byl plynulým a přirozeným pokračováním v jejich životě.

Naším cílem je všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, vytvoření příjemného a pohodového prostředí. Chceme, aby děti přicházely do MŠ rády a těšily se na každý den.


Aktivity školy

Polodenní i celodenní výlety
Plavecký výcvik
Účast na výtvarných soutěžích
Kroužek angličtiny 
Výtvarný a hudební  kroužek
Návštěva divadelních představení
Kulturní akce ve škole
Vystoupení pro seniory, vítání občánků
Sběr druhotných surovin
Mikulášské a vánoční nadílky, velikonoční oslavy, oslavy Dne matek, Dne dětí, posezení pro rodiče v průběhu roku, soutěže, karnevaly
Zahradní slavnosti
Návštěvy knihovny, spolupráce se základními školami

Personální a pedagogické zajištění školy

V MŠ pracuje 9 pedagogických pracovníků. Všichni mají předepsanou odbornou kvalifikaci a pedagogickou praxi. O chod školy
se dále starají 4 provozní pracovnice, 3 kuchařky, vedoucí školní jídelny a účetní.