Projekty školy

Projekt ” Bezvadná řeč”

Naše paní učitelky se účastní grantového projektu „Bezvadná řeč“, čímž získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči, a budou tak moci pomáhat našim dětem/žákům s tímto znevýhodněním.
 
Realizátor: Služba škole MB
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/02.0036
 
Cíl projektu: Realizovat pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ kurz Bezvadná řeč. Účastníci projektu získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči a následně budou moci pomáhat dětem a žákům s tímto znevýhodněním.
 

Více informací o projektu na http://www.sskolemb.cz/ucitele/bezvadna-rec-grantovy-projekt-cz-1-07-1-3-48-02-0036/

Operační program – Šablony II.

Operační program – Výzkum, vývoj, vzdělávání – Šablony II.

Projekt „Osvícený Buddha“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011890

Cíle výzvy Šablony II:

  • Personální podpora (školní asistent)
  • Podpora nových metod ve výuce
  • Výuka cizích jazyků
  • Rozvoj dovedností v ICT
  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
  • Spolupráce s rodiči a veřejností
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Ve školním roce 2015/2016 byla mateřské škole poskytnuta dotace MŠMT v rámci rozvojového programu

“Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání” (č.j.: MŠMT – 23534/2015).

Přidělené finanční prostředky ve výši 50 000Kč škola investovala do  pomůcek, her, vzdělávacího programu, PC a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedie.

Cvičíme se zvířátky

Mateřská škola se již čtvrtým rokem zapojuje do projektu Se Sokolem  do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností.  Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást života. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Při rozvoji pohybových aktivit spolupracujeme se Základní školou Dobříš v Lidické ulici, která nám poskytuje tělocvičnu.

Projekt je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí.

Projekt ” Nástroje pro oživení a odolnost –  digitální učební pomůcky”

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytlo v roce 2022 2. mateřské škole Dobříš prostředky z rozvojového programu:

Nástroje pro oživení a odolnost

Účelem dotace pro mateřské školy je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Na digitální učební pomůcky byla pro 2. mateřskou školu Dobříš vyčleněna celková částka: 88 000,- Kč na neinvestiční výdaje.

2. mateřská škola Dobříš nakoupila digitální zařízení – tablety, programovatelné robotické pomůcky a elektronické tužky s mluvícími knihami, vše vhodné pro rozvoj ICT pre-gramotnosti u dětí v předškolním věku.

Publicita cíle č. 174: 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

  1. mateřská škola Dobříš čerpala dotaci ve výši 160 000,- Kč, za které byly zakoupeny dvě interaktivní tabule k podpoře rozvoje inovativního vzdělávání dětí předškolního věku. Dotace byla poskytnuta Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova ČR na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

Skip to content