Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
pro usnadnění zápisu můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat 2. MŠ Dobříš, zaregistrovat se a předzapsat se. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku 2. mateřské školy Dobříš:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobris-premyslova

Program Vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ dne 7.5. 2024 v čase od 13:00 do 17:00.

V systému můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení žádosti do MŠ.

ODKAZ NA LETÁK  – Postup elektronického předzápiu
 https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

Zápis informace

Zápis do 2. mateřské školy Dobříš na školní rok 2024/2025 se bude konat
7. května 2024 od 13:00 do 17:00 hodin.

Při zápisu se předává/předkládá:

  • vyplněná žádost o přijetí potvrzená lékařem ( ke stažení – záložka Dokumenty)
  • k ověření – rodný list dítěte, OP zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte – pokud není totožný s trvalým pobytem  zákonného zástupce

Žádost o přijetí je možné si v tištěné podobě  vyzvednout od 2. 4. 2024  v MŠ.   Nabízíme možnost elektronického předzápisu.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 do 2. mateřské školy Dobříš zřízené městem Dobříš (dále jen „MŠ“)

  1. Kritéria vycházejí z ustanovení § 34 odst. 3. zákona ve spojení s ust. § 179 odst. 3
    č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (dále jen „zákon č. 561/2004 Sb.“)
  1. Kritéria se uplatní v případě, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, převýší stanovenou kapacitu dětí mateřské školy pro daný školní rok, celkový počet 115 dětí.

Kritérium

Podmínky

1.

Dítě s trvalým pobytem ve městě Dobříši s povinnou předškolní docházkou
(platí pro děti nar. 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019)

2.

Dítě s trvalým pobytem ve městě Dobříši s právem přednostního přijetí do mateřské školy, které před začátkem školního roku tj. do 31. 8. 2024 dosáhne nejméně třetího roku věku.

3.

Dítě s trvalým pobytem ostatních obcí, které před začátkem školního roku tj. do 31. 8. 2024 dosáhne nejméně třetího roku věku.

4.

Děti dvouleté s trvalým pobytem ve městě Dobříši

V rámci jednotlivých kritérií budou uchazeči přijímáni dle data narození od nejstaršího po nejmladší.
U dětí s totožným datem narození rozhodne v rámci jednotlivých kritérií o pořadí los.
Děti dle bodu 4 budou přijaty pouze v případě volných míst do kapacity, a to v den dosažení 3 let věku.

Kritéria jsou platná pro zápis do 2. MŠ Dobříš zřizované městem Dobříš –
v měsíci květnu 2024.
Děti se přijímají od školního roku 2024/2025.
Termín pro odevzdání žádostí k předškolnímu vzdělávání bude dne
7. 5. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin v budově 2. mateřské školy Dobříš.

Žádosti o přijetí jsou k dispozici od 2. 4. 2024 v budově 2. mateřské školy,
dostupné též na webových stránkách školy – www.msdobris.cz.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba respektovat podmínky povinného očkování vycházející
z ust. § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve spojení s § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou.

Účastníkovi řízení je dána ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to před jeho vydáním.
To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí vzdal.

V Dobříši dne 23. 02. 2024                                                               Růžena Chovanečková

                                                                                                          ředitelka školy

Vyvěšeno: 29.2. 2024

Dokumenty

Žadost_o_přijetí_2024_2025_správa mš (pdf)

Výsledky zápisu ze dne 7.5. 2024

Počet přijímaných dětí 40

WEB přijaté děti_zveřejnění 24_5_2024 (docx)

WEB přijaté děti_zveřejnění 24_5_2024 (pdf)

Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se bude konat v pondělí 10.6.2024 od 15h v prostorách školy.
Na schůzce vás seznámíme s personálem školy, s provozem školy a dalšími praktickými věcmi, které budete od 1.9.2024 potřebovat vědět.

R. Chovanečková

ředitelka školy

Skip to content