Zápis do MŠ

Zápis informace

Zápis do 2. mateřské školy Dobříš na školní rok 2023/2024 se bude konat 9. května 2023 od 13:00 do 17:00 hodin.

Při zápisu se předává/předkládá:

  • vyplněná žádost o přijetí potvrzená lékařem ( ke stažení – záložka Dokumenty)
  • k ověření – rodný list dítěte, OP zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte – pokud není totožný s trvalým pobytem  zákonného zástupce

Žádost o přijetí je možné si v tištěné podobě  vyzvednout od 6. 4. 2023 u vchodu do areálu MŠ – plastové desky.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 2. mateřské školy Dobříš, paní Růžena Chovanečková, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 2. mateřské škole Dobříš.

  1. Povinné vzdělávání

Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34a) odst. 2) školského zákona přijaty děti v posledním roce před zahájením školní docházky (děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018), nebo děti s odkladem školní docházky.

  1. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce.

Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu
(§ 34 odst. 5 školského zákona).

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

Kritérium

 Datum narození

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

v Dobříši

platí pro děti nar. do 31. 8. 2020

5

Věk dítěte

4-5 let 

nar. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

4

 

3-4 roky

nar. od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

3

 

3 roky

 nar. od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

0

 

3roky

nar. od 1. 1. 2021 do 31. 8.2021

0

 V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí dle data narození dětí – od nejstarších k nejmladším.

Děti 2-3 leté (nar. 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021), budou přijaty pouze v případě volných míst do kapacity školy, a to v den dosažení 3 let věku.

Kritéria jsou platná pro zápis do 2. mateřské školy Dobříš v měsíci květnu 2023.

Děti se přijímají od školního roku 2023/2024.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude dne:

  1. 5. 2022 od 13:00 do 17:00

Žádosti se vydávají od 6. 4. 2023 v MŠ, dostupné též na webových stránkách školy
www.msdobris.cz.

V Dobříši dne: 13. 2. 2023                                                    Chovanečková Růžena

Č.j.: 16/2023                                                                            ředitelka školy

Skip to content