Provoz školy

Školní rok 2022/2023

1.9. 2022 – 30.6. 2023

Podzimní prázdniny: 26. října a 27. října

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023

V době  vánočních prázdnin  bude MŠ od 23. prosince 2022 – do 1. ledna 2023 uzavřena

Pololetní prázdniny: 3. února 2022

Jarní prázdniny: 27. února  –  5. března 2023

Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 3. září 2023

O hlavních prázdninách bude mateřská škola uzavřena od 17.7. 2023 do 20. 8. 2023.

 
Organizační zajištění provozu 2. mateřské školy Dobříš od 1. 9. 2021 pro školní rok 2021/2022 – epidemiologická situace

Provozní podmínky školy jsou stanoveny v současné době na základě doporučení pro školy
a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19. které vydalo MŠMT dne 17. 8. 2021. Případné další úpravy provozu MŠ se budou řídit dle aktuální epidemiologické situace.

Epidemiologická opatření

 • Žádáme zákonné zástupce o aktualizaci kontaktů (telefonní čísla, emaily).
 • Do prostor školy vstupuje dítě pouze s jednou doprovázející osobou.
 • Do budovy MŠ vstup pouze s ochranou nosu a úst.
 • Při vstupu do budovy je k dispozici desinfekční prostředek, kde si doprovázející osoba musí desinfikovat ruce.
 • Doprovázející osoba se v budově zdržuje nezbytně nutnou dobu, po celou dobu nasazenou roušku, a řídí se pokyny pracovníků mateřské školy.
 • V souladu s opatřeními, není možné se shromažďovat v  prostorách MŠ. Žádáme rodiče, aby si udělali dostatečnou časovou rezervu pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby nedocházelo ke kumulaci osob v šatnách, dodržovaly bezpečný vzájemný odstup.
 • Přísný zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění.
 • Na pobyt venku doporučujeme dát dětem vlastní lahev na pití (podepsanou).
 • Děti musí mít roušku k dispozici v šatně (čistou a uloženou v hygienickém sáčku).
 • Děti si po přezutí a převlečení před vstupem do třídy musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Děti s projevy jakékoliv nemoci (nachlazení, rýmy, kašle apod.) nebudou do školy přijaty.
 • V případě výskytu jakýchkoliv zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ neprodleně vyzvednout a kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Strava a pitný režim bude zajištěn v plném rozsahu obvyklým způsobem.
 • Škola podle aktuální situace omezí konání aktivit, které nejsou nezbytné pro naplnění vzdělávacího programu (kulturní a jiné společenské akce).
 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti (1. a 2. třída MŠ). V případě distančního vzdělávání budou 1x týdně předávány materiály – formou e mailu, nebo v určený čas připraveny k vyzvednutí v MŠ (pracovní listy, báseň, píseň, příběh – pohádka ke čtení, náměty pro tvoření, hry).
 • Zákonní zástupci dětí docházející do mateřské školy jsou povinní informovat vedení MŠ o svých cestách do zahraničí a řídit se pravidly Ministerstva zdravotnictví při překročení státní hranice při návratu do ČR.

Hygienická opatření – výchovně-vzdělávací proces vzhledem ke covid-19

 • V případě příznivých povětrnostních podmínek, budou děti trávit velkou část dne venku na zahradě v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou opakovaně poučovány
  o zásadách osobní a respirační hygieny. Bude k dispozici prostředek k desinfekci rukou s virucidní složkou.

Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě na jednotlivých třídách.
 • Jídlo bude dětem servírováno.

Kroky školy při podezření na výskyt infekčního onemocnění u dětí a zaměstnanců

 • Děti s projevy jakékoliv nemoci (nachlazení, rýmy, kašle apod.) nebudou do školy přijaty.
 • V případě výskytu jakýchkoliv zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ neprodleně vyzvednout a kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Dítě pobývá do odchodu z MŠ v izolaci, je okamžitě vybaveno rouškou. Ochrannými pomůckami (rouška, rukavice) je vybaven i zaměstnanec školy o něj pečující.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky
  a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

V Dobříši 18. 8. 2021                                             Růžena Chovanečková

ředitelka školy

 
 
Skip to content