Provoz školy

Školní rok 2021/2022

1.9. 2021 – 30.6. 2022

Podzimní prázdniny: 27. října a 29. října

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 až 2. ledna 2022

V době  vánočních prázdnin  bude MŠ od 24. prosince 2021 – do 31. prosince 2021 uzavřena

Pololetní prázdniny: 4. února 2022

Jarní prázdniny: 21. února  –  27. února 2022

Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022

Mateřská škola bude o hlavních prázdninách zcela uzavřena v termínu od 18.7. do 21. 8. 2022

 

Organizační zajištění provozu 2. mateřské školy Dobříš od 1. 9. 2021 pro školní rok 2021/2022 – epidemiologická situace

Provozní podmínky školy jsou stanoveny v současné době na základě doporučení pro školy
a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19. které vydalo MŠMT dne 17. 8. 2021. Případné další úpravy provozu MŠ se budou řídit dle aktuální epidemiologické situace.

Epidemiologická opatření

 • Žádáme zákonné zástupce o aktualizaci kontaktů (telefonní čísla, emaily).
 • Do prostor školy vstupuje dítě pouze s jednou doprovázející osobou.
 • Do budovy MŠ vstup pouze s ochranou nosu a úst.
 • Při vstupu do budovy je k dispozici desinfekční prostředek, kde si doprovázející osoba musí desinfikovat ruce.
 • Doprovázející osoba se v budově zdržuje nezbytně nutnou dobu, po celou dobu nasazenou roušku, a řídí se pokyny pracovníků mateřské školy.
 • V souladu s opatřeními, není možné se shromažďovat v  prostorách MŠ. Žádáme rodiče, aby si udělali dostatečnou časovou rezervu pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby nedocházelo ke kumulaci osob v šatnách, dodržovaly bezpečný vzájemný odstup.
 • Přísný zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění.
 • Na pobyt venku doporučujeme dát dětem vlastní lahev na pití (podepsanou).
 • Děti musí mít roušku k dispozici v šatně (čistou a uloženou v hygienickém sáčku).
 • Děti si po přezutí a převlečení před vstupem do třídy musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Děti s projevy jakékoliv nemoci (nachlazení, rýmy, kašle apod.) nebudou do školy přijaty.
 • V případě výskytu jakýchkoliv zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ neprodleně vyzvednout a kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Strava a pitný režim bude zajištěn v plném rozsahu obvyklým způsobem.
 • Škola podle aktuální situace omezí konání aktivit, které nejsou nezbytné pro naplnění vzdělávacího programu (kulturní a jiné společenské akce).
 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti (1. a 2. třída MŠ). V případě distančního vzdělávání budou 1x týdně předávány materiály – formou e mailu, nebo v určený čas připraveny k vyzvednutí v MŠ (pracovní listy, báseň, píseň, příběh – pohádka ke čtení, náměty pro tvoření, hry).
 • Zákonní zástupci dětí docházející do mateřské školy jsou povinní informovat vedení MŠ o svých cestách do zahraničí a řídit se pravidly Ministerstva zdravotnictví při překročení státní hranice při návratu do ČR.

Hygienická opatření – výchovně-vzdělávací proces vzhledem ke covid-19

 • V případě příznivých povětrnostních podmínek, budou děti trávit velkou část dne venku na zahradě v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou opakovaně poučovány
  o zásadách osobní a respirační hygieny. Bude k dispozici prostředek k desinfekci rukou s virucidní složkou.

Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě na jednotlivých třídách.
 • Jídlo bude dětem servírováno.

Kroky školy při podezření na výskyt infekčního onemocnění u dětí a zaměstnanců

 • Děti s projevy jakékoliv nemoci (nachlazení, rýmy, kašle apod.) nebudou do školy přijaty.
 • V případě výskytu jakýchkoliv zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ neprodleně vyzvednout a kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Dítě pobývá do odchodu z MŠ v izolaci, je okamžitě vybaveno rouškou. Ochrannými pomůckami (rouška, rukavice) je vybaven i zaměstnanec školy o něj pečující.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky
  a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

V Dobříši 18. 8. 2021                                             Růžena Chovanečková

ředitelka školy

 
Postup při nástupu do MŠ po návratu ze zahraničí

Dne 8. 7. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ochranné opatření k překročení státní hranice ČR, které mimo jiné upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců a dětí docházejících do MŠ ze zahraničí.

Zaměstnanci a zákonní zástupci dětí docházející do mateřské školy jsou povinní informovat vedení MŠ o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech a řídit se pravidly, který tento dokument stanovil pro jednotlivé skupiny zemí.

Z toho plyne povinnost zaměstnavatele zamezit vstupu dětem (zaměstnancům), kteří se vrátili ze zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním RT-PCR nebo antigenním testem na veřejném odběrovém místě nebo jinými skutečnostmi (očkování, prodělání nemoci).

Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní nebo po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy od vstupu na území České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví průběžně aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. Takzvaný semafor upravuje kategorie zemí, na které se při návratu do ČR vážou příslušná protiepidemická opatření. Sledujte změny, které mohou neočekávaně nastat někdy i ze dne na den.

Zodpovědnost za případné nedodržení nařízení nese zákonný zástupce dítěte!

MŠMT : Režim návratu ze zahraničí

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

MZ: Ochranné opatření:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-9.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Informace o povinnostech školy dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR

Informace o povinnostech školy dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR_1-2022
Skip to content