Provoz školy

Školní rok 2020/2021

O hlavních prázdninách bude MŠ uzavřena v termínu
od 12.7. 2021 do 15.8. 2021.

Školní rok 2020//2021

1.9. 2020 – 30.6. 2021

Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 až 4. ledna 2021

V době  vánočních prázdnin  bude MŠ od 24. prosince 2020 – do 3. ledna 2021 uzavřena

Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 8. února  –  14. února 2021

Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021

O hlavních prázdninách bude MŠ uzavřena v termínu
od 12.7. 2021 do 15.8. 2021
Organizační zajištění provozu 2. mateřské školy Dobříš od 1. 9. 2020 pro školní rok 2020/2021 – epidemiologická situace

Provozní podmínky MŠ jsou stanoveny v současné době na základě manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“, který vydalo MŠMT dne 17. 8. 2020. Případné další úpravy provozu MŠ se budou řídit dle aktuální epidemiologické situace. Vedení školy průběžně vývoj situace sleduje.

Epidemiologická opatření

 • Žádáme zákonné zástupce o aktualizaci kontaktů (telefonní čísla, emaily).
 • Do prostor školy vstupuje dítě pouze s jednou doprovázející osobou.
 • Do budovy MŠ bude možný vstup pouze s ochranou nosu a úst.
 • Doprovázející osoba se v budově zdržuje nezbytně nutnou dobu, po celou dobu  nasazenou roušku, a řídí se pokyny pracovníků mateřské školy.
 • V souladu s opatřeními, není možné se shromažďovat v  prostorách MŠ. Žádáme rodiče, aby si udělali dostatečnou časovou rezervu pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby nedocházelo ke kumulaci osob v šatnách, dodržovaly bezpečný vzájemný odstup.
 • Přísný zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění.
 • Při vstupu do budovy je k dispozici desinfekční prostředek, kde si doprovázející osoba musí desinfikovat ruce.
 • Na pobyt venku doporučujeme dát dětem vlastní lahev na pití (podepsanou).
 • Děti musí mít roušku k dispozici v šatně (čistou a uloženou v hygienickém sáčku).
 • Děti si nesmí do mateřské školy nosit žádné vlastní hračky.
 • Děti si po přezutí a převlečení před vstupem do třídy musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Děti ani personál v prostorách mateřské školy nemusí nosit roušky.
 • Děti s projevy jakékoliv nemoci (nachlazení, rýmy, kašle apod.) nebudou do školy přijaty.
 • V případě výskytu jakýchkoliv zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ neprodleně vyzvednout a kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Strava a pitný režim bude zajištěn v plném rozsahu obvyklým způsobem.
 • Škola podle aktuální situace omezí konání aktivit, které nejsou nezbytné pro naplnění vzdělávacího programu (kulturní a jiné společenské akce).
 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti (1. a 2. třída MŠ). V případě distančního vzdělávání budou 1x týdně předávány materiály – formou e mailu, nebo v určený čas připraveny k vyzvednutí v MŠ (pracovní listy, báseň, píseň, příběh – pohádka ke čtení, náměty pro tvoření, hry).

Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě na jednotlivých třídách.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát příbory. Zaměstnanci dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem používají jednorázové rukavice.
 • Jídlo dětem bude servírováno, zaměstnanec výdeje jídla bude mít zakrytá ústa a nos, bude používat jednorázové rukavice.

Hygienická opatření – výchovně-vzdělávací proces vzhledem ke covid-19

 • V případě příznivých povětrnostních podmínek, budou děti trávit velkou část dne venku na zahradě v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou opakovaně poučovány
  o zásadách osobní a respirační hygieny. Bude k dispozici prostředek k desinfekci rukou s virucidní složkou.

Kroky školy při podezření na výskyt infekčního onemocnění u dětí a zaměstnanců

 • Děti s projevy jakékoliv nemoci (nachlazení, rýmy, kašle apod.) nebudou do školy přijaty.
 • V případě výskytu jakýchkoliv zdravotních potíží je rodič povinen dítě z MŠ neprodleně vyzvednout a kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Dítě pobývá do odchodu z MŠ v izolaci, je okamžitě vybaveno rouškou. Ochrannými pomůckami (rouška, štít, rukavice) je vybaven i zaměstnanec školy o něj pečující.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky
  a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

27.8. 2020

Růžena Chovanečková
(ředitel školy)

Skip to content